RESTIAMO UMANI – 16 DICEMBRE GORIZIA

RESTIAMO UMANI – BENVENUTA UMANITÀ

Gorizia 16 Dicembre ore 15 Piazza Sant’Antonio

Manifestazione transnazionale per i diritti dei migranti e contro il fascismo.

Qui sotto trovate l’appello in lingua italiana, slovena e inglese.

Appello in versione italiana

RESTIAMO UMANI – HUMANITY WELCOME

Gorizia è per sua natura un punto di attraversamento al centro di un territorio comune che è sempre stato ed è oggi più che mai transnazionale, multilinguistico e multiculturale. Non a caso questa città vide unirsi, superando ogni tentativo di divisione, popoli diversi per fermare l’avanzata nazista dopo la caduta del fascismo nel settembre 1943. Ma per queste stesse ragioni Gorizia è anche sotto la costante pressione dei nazionalismi, del razzismo e del fascismo. Nei suoi dintorni si svolsero un secolo fa le più sanguinose battaglie della Prima guerra mondiale, col loro strascico di odi e false divisioni nazionali.

Mai come nelle scorse settimane questo contrasto è stato evidente: la guerra civile delle istituzioni contro i migranti che avevano trovato rifugio nella galleria Bombi – a suo tempo rifugio della popolazione durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale – è il simbolo e la cifra della continuità tra il fascismo storico e quello attuale. Cifra che si può riassumere in una sola parola: DISUMANITÀ.

È DISUMANO:
negare i servizi igienici minimi e persino l’acqua a chi non ha un posto dove andare, costringere centinaia di persone a dormire in ripari di fortuna, impedire in pieno inverno anche l’accesso ai pochi ripari protetti dalla pioggia e dalla neve, trasformare chi viene da altrove in oggetto di campagne politiche miserabili, fomentando xenofobia e intolleranza.

Questa disumanità ha ormai molti volti e troppe responsabilità. Se da un lato è evidente e rivendicata la disumanità di sindaci come quelli di Gorizia e di Pordenone e delle loro giunte – delle quali fanno parte persone che non hanno problemi a condividere pulpiti con chi inneggia apertamente al fascismo – è anche vero che la situazione tragica in cui si trovano le persone migranti in Italia, in Europa e nei paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo, è il frutto di precise scelte.

È DISUMANO:
esternalizzare il controllo delle migrazioni e dei confini come fa l’Unione Europea, gli accordi del Governo italiano con le milizie mafiose libiche, che normalizzano la schiavitù, la mercificazione dei corpi dei migranti e l’idea che si possa migrare solo a costo della propria libertà e della vita stessa, la criminalizzazione di chi presta soccorso, per mare e per terra, ai migranti, l’accordo di Dublino e i perversi meccanismi burocratici a cui sottopone i richiedenti asilo, la falsa accoglienza ispirata a principi securitari e la delega della loro applicazione a enti privati votati al profitto o al volontariato che da risorsa rischia di trasformarsi in dispositivo di controllo e di ricatto,
l’uso della detenzione amministrativa e dell’incarcerazione per chi è privo di documenti, lo sfruttamento e la negazione di diritti del lavoro migrante come caratteristica delle politiche del lavoro europee, lo sfruttamento economico da parte dei paesi dell’Unione Europea dei territori da cui i migranti provengono, gli interventi militari e la vendita di armi da parte dei paesi dell’Unione Europea, che perpetuano uno stato di guerra permanente nei paesi da cui i migranti sono costretti a fuggire.

Da Gorizia possiamo e vogliamo iniziare a rinnovare l’idea di umanità, ricostruire i concetti di accoglienza, di mutualismo, di reciproco riconoscimento e di uguaglianza universale.

PER NOI È UMANO:
rifiutare e combattere qualsiasi guerra tra poveri e l’idea disumana che a pagare il costo di un sistema di sviluppo folle debba essere il più povero e chi ha meno potere, garantire un’accoglienza degna, ovvero non solo luoghi sicuri e facilmente accessibili ma anche integrati col territorio, che permettano vera conoscenza reciproca e incontro nel riconoscimento dell’autonomia, dell’identità e dell’integrità individuale di tutte e di tutti; opporci all’apertura dei centri di detenzione e lottare per la chiusura di quelli esistenti; svelare che non esiste nessuna “emergenza immigrazione” ma che le migrazioni sono un fenomeno strutturale della storia umana, tanto più esteso in un pianeta ormai irreversibilmente globalizzato, comprendere che tale fenomeno può essere affrontato solo coinvolgendo e includendo i migranti nelle decisioni e nei percorsi che li riguardano, imparare attraverso il reciproco riconoscimento a cambiare, tutte e tutti NOI ESSERI UMANI NATuI UGUALI IN UN SOLO E UNICO PIANETA.

Per riaffermare questi principi di umanità universale riprendiamo da Gorizia una lotta comune transnazionale con la mobilitazione comune che partirà da Piazza Sant’Antonio, Sabato 16 dicembre 2017 alle ore 15.

Appello in versione slovena

DOBRODOŠ LA ČLOVEČNOST

V soboto, 16. decembra, ob 15.00 na slovensko-italijanskem mejnem prehodu pri Rusi hiši transnacionalni protestni shod za pravice migrantov in proti fašizmu.

Gorica je naravna prehodna točka v središču skupnega območja, ki je od nekdaj in prav tako tudi danes bolj kot kdajkoli prej transnacionalno, večjezično in večkulturno področje. Ni naključje, da so se prav v tem mestu različni narodi združili in premagali vsak poizkus delitve, da bi zaustavili prodor nacistične vojske po padcu fašizma septembra leta 1943. Vendar pa je prav zaradi teh istih razlogov Gorica pod stalnim pritiskom nacionalizma, rasizma in fašizma. V njeni okolici so se pred stoletjem zgodile najbolj krvave bitke prve svetovne vojne in za sabo so zapustile sled sovraštva in lažnih nacionalnih delitev.
To nasprotje ni nikoli prej prišlo tako do izraza kot v zadnjih tednih. Državljanska vojna institucij proti migrantom, ki so se zatekli v predor Bombi, nekdanje zaklonišče pred bombnimi napadi med drugo svetovno vojno, je simbol in razpoznavna značilnost kontinuitete med nekdanjim in zdajšnjim fašizmom. Gre za značilnost, ki jo lahko povzamemo z eno samo besedo: NEČLOVEŠKOST.

NEČLOVEŠKO JE:
vzeti pravico do sanitarij in celo vode, komur nima strehe nad glavo;
prisiliti na stotine ljudi v spanje v zasilnih zavetiščih;
sredi zime preprečiti dostop do zaščite pred dežjem in snegom in kogar prihaja od drugod izkoriščati za namene bednih političnih kampanj ob podpihovanju ksenofobije in nestrpnosti.
Ta nehumanost ima zdaj že veliko obrazov in preveč odgovornosti. Če je po eni strani jasna nečlovečnost županov, kakršna sta tista iz Gorice in Pordenona, in njunih občinskih uprav – v katerih sedijo tudi taki ljudje, ki jih ne moti deliti klopi s komer odkrito poziva k fašizmu – je tudi res, da so tragične razmere, v katerih se migranti nahajajo v Italiji, Evropi in afriških državah, ki mejijo na Sredozemlje, rezultat točno določenih odločitev.

NEČLOVEŠKO JE:
drugim državam dajati v zakup nadzor nad migracijami in mejami, kakor počne Evropska unija;
podpisovati sporazume med italijansko vlado in libijskimi mafijskimi milicami, ki normalizirajo suženjstvo, poblagovljenje teles migrantov in idejo, da lahko migrirajo le na račun lastne svobode in življenja samega;
kriminaliziranje tistih, ki po morju in kopnem zagotavljajo pomoč migrantom;
dublinski sporazum in perverzni birokratski mehanizmi, ki veljajo za prosilce za azil;
lažni sprejem beguncev, ki temelji na zagotavljanju varnosti in odgovornost za to prelaga na zasebne subjekte, ki zasledujejo dobiček, ali pa na prostovoljce, ki se iz dragocenega vira kaj zlahka lahko spremenijo v orodje za izvajanje nadzora in izsiljevanje;
pridržanje in zapiranje oseb brez dokumentov;
izkoriščati delavce migrante in jim odrekati pravice, kakor narekuje evropska politika na področju dela;
gospodarsko izkoriščanje ozemelj, s katerih prihajajo migranti, s strani držav Evropske unije;
podpirati vojaške intervencije in prodajo orožja s strani držav članic Evropske unije, ki ohranjajo permanentno vojno stanje v državah, iz katerih so migranti prisiljeni bežati.
V Gorici želimo ponovno obnoviti idejo človečnosti in načela sprejemanja, medsebojne pomoči, vzajemnega priznavanja in univerzalne enakopravnosti.

ZA NAS JE ČLOVEŠKO:
zavračati kakršno koli vojno med revnimi in se boriti proti nečloveški misli, da bi morali ceno blaznega sistema razvoja plačevati najrevnejši in najšibkejši med nami;
zagotavljati dostojanstven sprejem z nudenjem zatočišč, ki naj ne bodo zgolj varna in lahko dostopna, temveč tudi integrirana z okolico, kar omogoča resnično medsebojno spoznavanje in srečevanje ob priznavanju neodvisnosti, identitete in individualne celovitosti vsakogar;
nasprotovanje odpiranju centrov za pridržanje in boj za zaprtje obstoječih;
povedati, da ne obstaja nikakršno izredno stanje priseljevanja, temveč da so migracije strukturni pojav človeške zgodovine, ki je še bolj obsežen na zdaj nepovratno globaliziranem planetu;
razumeti, da je ta pojav mogoče obravnavati samo z vključevanjem migrantov v odločitve, ki jih zadevajo;
ob vzajemnem prepoznavanju sočloveka naučiti se, kako lahko spreminjamo same sebe čisto vsi LJUDJE, KI SMO SE RODILI ENAKI NA ISTEM IN EDINEM PLANETU.

Da bi ponovno potrdili ta načela univerzalne človečnosti, se v Gorico vrača skupni nadnacionalni boj s skupno mobilizacijo, ki se bo začela na Trg Sant’Antonio, v soboto 16. decembra 2017, ob 15. uri.

Appello in versione inglese

HUMANITY WELCOME

Gorizia – Saturday December 16th, 3pm, Piazza Sant’Antonio
Transnational mobilization for the rights of migrants and against fascism.

Gorizia is by its nature a crossing point in the centre of a common territory, which was always, and is nowadays more than ever, transnational, multilingual and multicultural. It is not a coincidence that diverse nations in this city stood together to stop the rise of Nazi after the fall of the Fascism in September 1943. For the same reasons, Gorizia is also under constant pressure of nationalisms, of racism and fascism. A hundred years ago in its surrounding area there used to be the most bloody battles of the First World War, which left hatred and false divisions behind.

In the past weeks this contrast was evident as never before: we could witness the civil war of institutions against the migrants who found shelter in the Bombi gallery – the gallery that years ago used to be a shelter for people during Second World War bombardments. This gallery is a symbol and a proof of the past and actual Fascism. A proof that can be summed up in one word: INHUMANITY.

IT IS INHUMAN:
neglecting the hygienic minimum and even water to whom has no place to go to,
forcing hundreds of people to sleep in makeshift shelters;
in the depths of winter preventing an access to a few shelters, which protect from rain and snow;
transforming the person who comes from somewhere else into an object of miserable political campaigns, stirring up xenophobia and intolerance.

This inhumanity has already many faces and too many responsibilities. On the one hand, we can notice an obvious inhumanity, claimed by the mayors of Gorizia and Pordenone and their councils – among the members of the councils there are persons who have no problem sharing the table with whom openly praises Fascism. On the other hand it is also true that the tragic situation of the migrants in Italy, Europe and African countries facing the Mediterranean, is a result of precise choices.

IT IS INHUMAN:
externalizing the control of migration flows and national borders as the European Union does;
the Italian Government’s deals with Libyan criminal militia, that practices slavery;
the exploitation of migrants and the idea that someone can migrate only if he/she sacrifices his/her personal freedom and life itself;
the criminalization of those who offer first aid to migrants, on the sea and land;
the Dublin agreement and the pervert bureaucratic mechanisms asylum seekers are bound to;
the false welcome actions, based on the principles of security, and the permission to application of them to private institutions that follow profits, or to volunteers, that are taking the risk of becoming instrument of control and blackmail;
the use of administrative detention and imprisonment for those who don’t have personal identification documents;
the exploitation and the denial of migrant labor rights as a feature of European labor policies;
the economic exploitation by the European Union countries of the territories from which the migrants come;
the military interventions and sale of weapons by the European Union countries, which perpetuate a state of permanent war in the countries from which migrants are forced to escape.

From Gorizia we can and we want to start renewing the idea of humanity, reconstruct the concepts of hospitality, mutualism, mutual recognition and universal equality.

FOR US IS HUMAN:
rejecting and fighting any kind of war between the poor, and the inhuman idea that the poorest and weakest are the ones to pay the cost of a crazy development system;
guaranteeing a suitable welcome, that is not only guaranteeing secure and easily accessible places, but also places integrated with the territory, which allow real mutual awareness and the approach of autonomy, identity and individual integrity of everyone;
opposing ourselves to the opening of detention centres and fighting for the closure of the existing ones;
unveiling that there is no “immigration emergency”, and that migrations are a structural phenomenon of human history, very extended in an irreversibly globalised world;
understanding that this phenomenon can only be tackled by involving and including migrants in the decisions and routes that are related to them;
learning to change through mutual recognition, all of us, HUMAN BEINGS, BORN EQUAL ON THE ONE AND UNIQUE PLANET.

To reaffirm these principles of universal humanity, in Gorizia we are starting a common transnational fight with common mobilization, which starts on Sant’Antonio square, on Saturday, 16 December at 15 h.

NOI

Non facciamo differenza fra chi lascia il proprio paese per la guerra o per la fame
Non crediamo nei confini, nei muri, nelle barriere fra i popoli
Non accettiamo un modello di sviluppo che crea conflitti e povertà
Non pensiamo che l’accoglienza diffusa sia un’emergenza, ma semplicemente il minimo da fare finché non si cominceranno a risolvere i problemi del mondo
Non lasceremo che altri migranti muoiano e soffrano di stenti
Non permetteremo che la solidarietà si riduca a carità cristiana
Non faremo riaprire nessun altro lager per i migranti
Non condanniamo l’immigrazione irregolare, perché essa è la logica conseguenza di un’Europa che contribuisce a provocare e poi non sa gestire i flussi migratori
Non demonizziamo nessuno, ma accusiamo sindaci, prefetti, ministeri, governo, fascisti vecchi nuovi e i soliti indifferenti di aver reso la situazione dei migranti la vergogna della nostra cosiddetta “civiltà”
Non toglieremo le coperte a nessun migrante (al contrario di quanto vorrebbe qualche infame amministratore), gliele porteremo, saremo al suo fianco, perché è una persona, un fratello e noi

 

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. Pagina Privacy e Cookie Law

Chiudi